Aug 25, 2019   3:20 a.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Pôsobenie roztokov amónnych solí na vlastnosti cementových kompozitov
Title of topic in English: Effect of solutions of ammonium salts on the properties of cement composites
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Material Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na experimentálnu prípravu vzoriek materiálov na báze cementu Vzorky budú vystavené pôsobeniu roztoku chloridu amónneho. V rámci experimentálnych skúšok sa budú zisťovať zmeny fyzikálnych a mechanických vlastností vzoriek, najmä pevnosť v tlaku, objemová hmotnosť a pórovitosť. Ďalej tiež vybrané znaky mikroštruktúry a zmeny zloženia. Použije sa napríklad röntgenová difrakčná fázová analýza, termická analýza a/alebo rastrovacia elektrónová mikroskopia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TS Building Technology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCEI1-SSM Structure of building materials