19. 6. 2019  23:12 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia väzbových vrstiev pri riadení modálnych vlastností nosníka
Názov témy anglicky: Application of constraining layers for the beam modal properties control
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Abstrakt: Formulácia modelu kmitajúceho nosníka vo väzbových vrstvách Stanovenie materiálových vlastností väzbových vrstiev Tvorba modelu nosníka pomocou metódy konečných prvkov (MKP) Realizácia počítačových simulácií na MKP modeli nosníka Analýza vplyvu parametrov väzieb na riadenie modálnych vlastností nosníkaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.