25. 6. 2019  19:57 Tadeáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Meranie objemov pomocou RPAS fotogrametrie
Názov témy anglicky: Volume measurement using RPAS photogrammetry
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Abstrakt: RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) technológia sa v súčasnosti ukazuje ako efektívny nástroj v situáciách, kedy je potrebné s vysokou podrobnosťou a dostatočnou presnosťou zmapovať lokality s rozlohou do 1 km2. Možnosť automatizovanej fotogrametrickej tvorby DMP (digitálneho modelu povrchu) je ďalšou devízou tejto technológie, keď pri nízkej časovej náročnosti terénnych prác dokáže produkovať kvalitné výsledky aj v komplikovane dostupných oblastiach a pod terestricky nedosiahnuteľnými uhlami záberu. Kvalita výstupov však môže byť zaručená jedine v prípade geodetického zamerania dostatočného počtu vhodne rozložených vlícovacích a kontrolných bodov. Diplomová práca sa bude venovať vplyvu rôznej konfigurácie terénnych prác a fotogrametrického spracovania na výslednú presnosť určenia objemov vyťaženého štrku.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.