18. 11. 2019  22:59 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Potencionálne zdravotné riziká tetovacích farbív a spôsoby ich odstraňovania z ľudskej kože
Názov témy anglicky: Potential Health Risks of Tattoos and Ways of Removing Them From The Human Skin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Navrhovaná bakalárska práca má charakter rešeršnej práce. Primárnym cieľom je chemická klasifikácia látok bežne používaných v tetovacích farbivách. Následne sa špecifikujú chemické procesy a produkty, ktoré sa môžu objaviť pri interakcii týchto látok so slnečným svetlom, prípadne s inými látkami vyskytujúcimi sa v ľudskom tele. Potenciálne zdravotné riziká a fyzikálno-chemické spôsoby odstraňovania týchto látok budú posúdené v závere štúdie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.