Oct 21, 2019   10:55 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Teoretické štúdium elektrických a optických vlastností vybraných organických molekúl
Title of topic in English: Theoretical Study of Electrical and Optical Properties of Selected Organic Molecules
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Summary: Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá teoretickým štúdiom optických a elektrických vlastností molekúl s konjugovaným pí-elektronovým systémom. Tematicky sa práca venuje vybranej skupine derivátov tiofénu a pyrolu, kde sa varíruje počet aromatických jednotiek v centrálnej časti skeletu molekuly. Hlavným cieľom práce je nájsť vzťah medzi štruktúrou molekuly a vybranými fyzikálno-chemickými vlastnosťami. V práci sú prezentované optimálne geometrie skúmaných molekúl, ktoré boli počítané pomocou teórie funkcionálu elektrónovej hustoty (DFT, angl. Density Functional Theory). Pre príslušné geometrie sú následne uvádzané aj teoretické vertikálne a adiabatické ionizačné potenciály, elektrónové afinity a energie elektrónových prechodov. Výsledky práce umožňujú interpetovať experimentálne merania publikované nedávno pre túto skupinu látok. Zovšeobecnenie získaných výsledkov možno využiť v cielenej syntéze nových látok, ktoré by sa mohli použiť v optoelektronike.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.