19. 8. 2019  13:53 Lýdia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh technológie úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh
Názov témy anglicky: Design of Water Treatment Plant for Closed and Open Cooling Water Circuit
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ronald Zakhar
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ronald Zakhar
Abstrakt: Cirkulačné chladiace systémy technologicko-výrobných prevádzok zabezpečujú ochladzovanie vlastných výrobných zariadení (valce spaľovacích motorov, plášte kompresorov, telesá vysokoobrátkových ložísk, vstrekolisovacie formy, elektrorozvádzače výkonných obrábacích a taviacich strojov, ...) a spracovávaných surovín (kondenzácia pár, chladenie iných kvapalín, či potravín a tuhých látok, ...) alebo aj prípravu ľadovej plochy zimných štadiónov. Akumulácia a odvod tepla z cirkulačných systémov sa zabezpečuje najčastejšie prostredníctvom chladiacej vody, ktorú je potrebné upraviť za účelom minimalizácie rizika tvorby minerálnych usadenín, korózie, mechanického znečistenia, a biologického oživenia. Teoretická časť bude zameraná na charakterizáciu uzavretého a otvoreného chladiaceho okruhu a ich prevádzkových problémov, na opis procesov a technológií, ktoré sa využívajú pri úprave chladiacej vody a tiež budú diskutované aj požiadavky na kvalitu tejto vody. V praktickej časti, na základe zadaných parametrov (maximálna a nominálna spotreba vody, fyzikálno-chemický rozbor surovej vody, požadovaná kvalita chladiacej vody, ...), bude navrhnutá technologická zostava úpravy vody pre uzavretý a otvorený chladiaci okruh. Pri návrhu sa využijú komerčne dostupné modelovacie programy. Zároveň bude načrtnutá základná technologická schéma a odhadnuté investičné a prevádzkové náklady takýchto cirkulačných systémov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.