25. 6. 2019  23:37 Tadeáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilitu
Název tématu anglicky: Synthesis and physical properties of coordination compounds with magnetic bistability
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
Abstrakt: Zdokonaľovanie moderných technológií v dnešnej spoločnosti je spojené s vývojom nových materiálov vykazujúcich bi- alebo multistabilitu fyzikálnych vlastností. Popri konvenčných anorganických, organických a polymérnych materiáloch sú koordinačné zlúčeniny alternatívou ponúkajúcou nové triedy látok s laditeľnými magnetickými, elektrickými a optickými vlastnosťami, čo umožňuje ich implementáciu do vysokokapacitných pamäťových nosičov, displejov, kontrastných látok pre magnetickú rezonanciu (MRI) atď. Najvýznamnejšími triedami komplexov v tomto smere sú tzv. jednomolekulové magnety (z angl. „single molecule magnets“) a komplexy vykazujúce spinový prechod (z angl. „spin crossover“ jav), kde dokážeme ladiť ich magnetické správanie pomocou vonkajších podnetov – zmena teploty, tlaku, magnetického alebo elektrického poľa, svetelná expozícia... . Hlavným cieľom diplomovej práce bude syntetizovať, štruktúrne a magneticky charakterizovať viacdentátne N- a N,O- donorové ligandy na báze (pyridín-2-yl)-1H-benzimidazolu a ich komplexy s kovmi prvého prechodného radu. V takýchto typoch zlúčenín sa predpokladá dosiahnutie laditeľnej magnetickej bistability, ktorá môže byť využitá v rôznych odvetviach nanotechnológií. Počas riešenia bakalárskeho projektu sa študent zameria a osvojí si pokročilú organickú syntézu aromatických ligandov a ich následnú komplexáciu s prechodnými kovmi. V ďalšom kroku sa študent zoznámi so štruktúrnou charakterizáciou novo pripravených zlúčenín (spektrálne techniky, RTG difrakčná analýza) ako aj s vyšetrovaním ich magnetického správania sa.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANOCH anorganická chémia-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.