26. 8. 2019  0:05 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Posúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokalite
Názov témy anglicky: Assessment of the negative impact of transport on the environment in the selected location
Stav témy: schválené (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Silvia Cápayová, PhD.
Abstrakt: Doprava je neoddeliteľnou súčasťou života človeka, určuje vyspelosť každého štátu a jeho hospodárske postavenie. Doprava so sebou prináša pozitíva ako je jej základná úloha premiestňovania napr. ľudí, zvierat a tovarov z jedného miesta na druhé. Je však aj zdrojom krátkodobých alebo dlhodobých negatívnych vplyvov. Ide predovšetkým o hluk, vibrácie, otrasy, emisie, smog, široký záber pôdy, devastáciu flóry a fauny a iné. Cieľom práce je rozbor vplyvov rôznych druhov dopravy na životné prostredie, popis zdrojov zaťaženia a možností opatrení na zníženie negatívnych vplyvov z dopravy. V konkrétnej lokalite analyzovať aktuálnu situáciu týkajúcu sa intenzity dopravy, definovať jej vplyvy a posúdiť ich podľa platných technických predpisov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-STOP stavby na tvorbu a ochranu prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.