21. 11. 2019  16:45 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v Bratislave
Názov témy anglicky: Traffic engineering and traffic planning rules for boulevard on Mlynské nivy in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Abstrakt: Bakalárska práca má za cieľ analyzovať súčasný stav ul. MLynské nivy od Karadžičovej ul. až po Bajkalskú cestu v Bratislave. Práca má posúdiť možnosti, ktoré definujú STN a TP pre mestský bulvár. Na základe preštudovania si podkladov a zásad zo zahraničia na riešenie verejných priestorov študent navrhne doplňujúce technické parametre bulváru do pripravovaného stavebného riešenia rôznych investorov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.