Aug 20, 2019   5:45 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zásady dopravno-urbanistického návrhu prestupových uzloch verejnej hromadnej dopravy z hľadiska pešej dostupnosti
Title of topic in English: Principles of traffic-urban solution of public transport terminals from pedestrian point of view
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Summary: Predmetom bakalárskej práce bude na základe realizovaných a pripravovaných terminálov integrovanej osobnej dopravy posúdiť kvalitu pohybu peších dopravných prúdov a navrhnúť doplňujúce riešenia z hľadiska pravidiel udržateľnej mobility. Študent v práci navrhne vlastné systémové riešenie z hľadiska vnímania cestujúceho pre zastávky a prestupové uzly verejnej dopravy. preverí sa samostatne problematika zastávky mestskej hromadnej dopravy a železničnej zastávky vo väzbe na iné druhy verejnej a alternatívnej dopravy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-IKD Structural and Transportation Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.