Jul 16, 2019   6:20 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh siete kolokačných staníc integrujúcich merania družíc Sentinel-1 a GNSS pre územie Slovenska
Title of topic in English: Network design of collocation stations to integrate measurements of Sentinel-1 and GNSS satellites within Slovakia
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Czikhardt
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Czikhardt
Summary: Družicová radarová interferometria (InSAR) je v súčasnosti rozvinutá geodetická technika diaľkového prieskumu využívaná na sledovanie pohybovej aktivity zosuvov, poddolovaných území, infraštruktúry alebo aj jednotlivých stavebných objektov. Jej aplikačné využitie významne vzrástlo príchodom družicovej misie Sentinel-1, ktorá poskytuje voľne dostupné merania z územia celého Slovenska. Špecifikom techniky je že sledovaná sieť bodov s pohybovými časovými radmi je vo voľnom referenčnom systéme, resp. určený pohyb je naviazaný len na arbitrárny vzťažný bod s nízkou kvalitou georeferencie. Transformáciu meraní Sentinel-1 do záväzného geodetického referenčného systému môžu sprostredkovať len tzv. „kolokačné“ stanice s umelými pozemnými radarovými odrážačmi a s permanentnými meraniami Globálnych družicových systémov na určovanie polohy (GNSS). Cieľom práce je posúdenie vhodnosti permanentných staníc siete SKPOS a Slovenskej geodynamickej siete pre kolokáciu s radarovými meraniami družice Sentinel-1, a to v rámci pilotnej inštalácie umelých radarových odrážačov na našom území. Téma je vypisovaná v spolupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom ÚGKK. Vzhľadom na existujúcu dostupnú literatúru si vypracovanie práce vyžaduje dobrú úroveň čítanej angličtiny.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.