16. 6. 2019  11:33 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Názov témy anglicky: Monitoring of water storage decay in selected regions using global gravity models of satelite missions GRACE and GRACE-FO
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Abstrakt: Družicová misia GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), pozostávajúca z dvoch družíc, bola vypustená na obežnú dráhu Zeme 17. marca 2002. Počas 15 rokov prispela táto misia podstatným spôsobom k monitorovaniu časových, najmä sezónnych, zmien tiažového poľa, ktoré sú z veľkej časti spôsobované preskupovaním vodných hmôt. 22. mája 2018 bola na obežnú dráhu vypustená pokračujúca družicová misia GRACE-FO. V rámci diplomovej práce budú vybrané dve záujmové oblasti, v ktorých dochádza k úbytku zásob vodných hmôt a na základe dát spomenutých družicových misií bude vytvorený časový priebeh tohto javu formou animácie. Získané údaje budú štatisticky testované a porovnané s globálnym hydrologickým modelom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-GAK geodézia a kartografia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.