Jun 26, 2019   4:24 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Monitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Title of topic in English: Monitoring of water storage decay in selected regions using global gravity models of satelite missions GRACE and GRACE-FO
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Summary: Družicová misia GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), pozostávajúca z dvoch družíc, bola vypustená na obežnú dráhu Zeme 17. marca 2002. Počas 15 rokov prispela táto misia podstatným spôsobom k monitorovaniu časových, najmä sezónnych, zmien tiažového poľa, ktoré sú z veľkej časti spôsobované preskupovaním vodných hmôt. 22. mája 2018 bola na obežnú dráhu vypustená pokračujúca družicová misia GRACE-FO. V rámci diplomovej práce budú vybrané dve záujmové oblasti, v ktorých dochádza k úbytku zásob vodných hmôt a na základe dát spomenutých družicových misií bude vytvorený časový priebeh tohto javu formou animácie. Získané údaje budú štatisticky testované a porovnané s globálnym hydrologickým modelom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.