15. 9. 2019  16:24 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výpočet alternatív kalového hospodárstva ČOV
Názov témy anglicky: Calculation of sludge treatment alternatives at WWTP
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Abstrakt: Výpočet scenárov kalového hospodárstva ČOV v závislosti od technológie čistenia odpadových vôd. Výpočet bude zameraný na rozhodujúce parametre objektov kalového hospodárstva na ČOV v alternatívach: vodná linka bez resp. s odstraňovaním nutrientov, prítomnosť resp. absencia zahustenia surových kalov, spracovanie kalovej vody, zrážanie resp. biologické odstraňovanie fosforu atď. Hlavná pozornosť bude venovaná objemom reaktorov, produkcii bioplynu a energie, produkcii surových a stabilizovaných kalov, zloženiu kalovej vody, spotrebe chemikálií pri odvodňovaní kalov.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.