22. 8. 2019  3:18 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá
Názov témy anglicky: Balance of volatile organic compounds from industrial surface treatments installation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na bilanciu prchavých organických látok v konkrétnej prevádzke povrchových úprav automobilových komponentov – stanovenie relevantných bilančných prúdov a výpočet celkových emisií prchavých organických látok. Súčasťou práce bude stanovenie prepočítavacieho koeficientu VOC konkrétnej prevádzky na celkový organický uhlík (TOC) a výpočet redukcie celkovej emisie VOC v prípade inštalácie zariadenia na znižovanie emisií VOC. Budú vytvárané viaceré prípadové štúdie pre rôzne druhy odlučovacích zariadení. Pre jednotlivé štúdie budú vypočítavané celkové emisie VOC a redukcie VOC budú vzájomne porovnávané.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.