21. 11. 2019  23:01 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technologická a legislatívna analýza reálnej priemyselnej prevádzky a návrh opatrení na optimalizáciu a súlad s vybranými publikovanými Závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vybrané priemyselné odvetvie (napr. energetický priemysel, výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva, povrchové úpravy a pod.)
Názov témy anglicky: Technological and legislative analysis of real industrial instalation and design of measures for optimization and compliance with selected Best Available Techniques (BAT conclusions) for the selected industry (eg.: energy industry, production of wood-based materials, surface treatment, etc.)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na posúdenie súladu reálnej prevádzky s vybraným vykonávacím Rozhodnutím komisie EU, ktorým sa podľa smernice EPaR 2010/75/EU stanovujú Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vybrané priemyselné odvetvia a súvisiacich právnych predpisov Európskej komisie. Súčasťou práce bude aj návrh optimalizačných opatrení pre reálnu prevádzku na zosúladenie sa s požiadavkami Európskych a národných legislatívnych predpisov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.