Sep 18, 2019   9:04 a.m. Eugénia
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Technologická a legislatívna analýza reálnej priemyselnej prevádzky a návrh opatrení na optimalizáciu a súlad s vybranými publikovanými Závermi o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vybrané priemyselné odvetvie (napr. energetický priemysel, výroba veľkoplošných materiálov na báze dreva, povrchové úpravy a pod.)
Title of topic in English: Technological and legislative analysis of real industrial instalation and design of measures for optimization and compliance with selected Best Available Techniques (BAT conclusions) for the selected industry (eg.: energy industry, production of wood-based materials, surface treatment, etc.)
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Summary: Bakalárska práca je zameraná na posúdenie súladu reálnej prevádzky s vybraným vykonávacím Rozhodnutím komisie EU, ktorým sa podľa smernice EPaR 2010/75/EU stanovujú Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vybrané priemyselné odvetvia a súvisiacich právnych predpisov Európskej komisie. Súčasťou práce bude aj návrh optimalizačných opatrení pre reálnu prevádzku na zosúladenie sa s požiadavkami Európskych a národných legislatívnych predpisov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.