Oct 23, 2019   4:38 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie
Title of topic in English: Design of immersed extraction-adsorption module for in-situ product removal
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Summary: Pri niektorých biotransformáciach dochádza k vzniku produktu s inhibičnými účinkami na produkčný rast, čo spomaľuje biotransformáciu a znižuje množstvo vyprodukovaného produktu. Príkladom pre takúto produkciu je výroba 2-fenyletanolu, kde od koncentrácie 2 g/L dochádza k inhibícii rastu produkčného kmeňa a od 4 g/L k zastaveniu bioprodukcie. Cieľom bakalárskeho projektu je návrh ponorného modulu pre odstraňovanie produktov fermentácie priamo z bioreaktora počas fermentácie. Modul pozostáva z paralelne umiestnených silikónových rúrok, v ktorých je umiestnený adsorbent. Konce rúrok sú navzájom spojené tak, aby vodná fáza vypĺňajúca priestor medzi adsorbentom mohla v rúrkach cirkulovať. Látka odťahovaná z bioreaktora difúziou prechádza cez stenu silikónovej rúrky a tým sa extrahuje z fermentačného média do vodnej fázy v rúrkach a následne sa adsorbuje v časticiach adsorbenta až do ustálenia rovnováhy. Na vytvorenie matematického modelu ponorného extrakčno-adsorpčného modulu sa využije programové prostredie Matlabu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.