17. 8. 2019  18:59 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh ponorného extrakčno-adsorpčného modulu pre in-situ odstraňovanie produktov fermentácie
Názov témy anglicky: Design of immersed extraction-adsorption module for in-situ product removal
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Abstrakt: Pri niektorých biotransformáciach dochádza k vzniku produktu s inhibičnými účinkami na produkčný rast, čo spomaľuje biotransformáciu a znižuje množstvo vyprodukovaného produktu. Príkladom pre takúto produkciu je výroba 2-fenyletanolu, kde od koncentrácie 2 g/L dochádza k inhibícii rastu produkčného kmeňa a od 4 g/L k zastaveniu bioprodukcie. Cieľom bakalárskeho projektu je návrh ponorného modulu pre odstraňovanie produktov fermentácie priamo z bioreaktora počas fermentácie. Modul pozostáva z paralelne umiestnených silikónových rúrok, v ktorých je umiestnený adsorbent. Konce rúrok sú navzájom spojené tak, aby vodná fáza vypĺňajúca priestor medzi adsorbentom mohla v rúrkach cirkulovať. Látka odťahovaná z bioreaktora difúziou prechádza cez stenu silikónovej rúrky a tým sa extrahuje z fermentačného média do vodnej fázy v rúrkach a následne sa adsorbuje v časticiach adsorbenta až do ustálenia rovnováhy. Na vytvorenie matematického modelu ponorného extrakčno-adsorpčného modulu sa využije programové prostredie Matlabu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.