Sep 20, 2019   11:41 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Title of topic in English: Microbial production of phenylacetaldehyde in system of two membrane bioreactors
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Summary: Fenylacetaldehyd je organická látka používaná pri syntéze prírodných aróm a polymérov. Okrem prírodných zdrojov je ju možné získať aj bakteriálnou oxidáciou 2-fenyletanolu. Pri výrobe chemických špecialít biotransformáciou pomocou mikroorganizmov dochádza často k inhibícii bioprodukcie vznikajúcim produktom. Riešením je odťah produktu preč z fermentačného média v priebehu procesu. Na tento účel je vhodné využiť separačné metódy založené na membránovej extrakcii s využitím ponorných membránových modulov. Cieľom diplomovej práce je experimentálne modelovanie hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu pozostávajúceho z dvoch bioreaktorov s vnorenými membránovými modulmi. V prvom bioreaktore bude pomocou kvasiniek prebiehať biotransformácia L-fenylalanínu na 2-fenyletanol, ktorý bude cez silikónový membránový modul kontinuálne transportovaný do druhého bioreaktora. V ňom sa pomocou baktérií bude oxidovať na fenylacetaldehyd. Keďže vyrobený produkt je silne toxický pre mikroorganizmy a zároveň dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, pomocou ponorného extrakčného modulu sa bude z druhého bioreaktora kontinuálne odťahovať do zásobníka s extrahovadlom, v ktorom sa bude akumulovať. Úloha je riešená v rámci projektov VEGA 1/0687/16 a APVV-16-0111.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.