18. 8. 2019  0:38 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Názov témy anglicky: Microbial production of phenylacetaldehyde in system of two membrane bioreactors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Abstrakt: Fenylacetaldehyd je organická látka používaná pri syntéze prírodných aróm a polymérov. Okrem prírodných zdrojov je ju možné získať aj bakteriálnou oxidáciou 2-fenyletanolu. Pri výrobe chemických špecialít biotransformáciou pomocou mikroorganizmov dochádza často k inhibícii bioprodukcie vznikajúcim produktom. Riešením je odťah produktu preč z fermentačného média v priebehu procesu. Na tento účel je vhodné využiť separačné metódy založené na membránovej extrakcii s využitím ponorných membránových modulov. Cieľom diplomovej práce je experimentálne modelovanie hybridného systému na výrobu fenylacetaldehydu pozostávajúceho z dvoch bioreaktorov s vnorenými membránovými modulmi. V prvom bioreaktore bude pomocou kvasiniek prebiehať biotransformácia L-fenylalanínu na 2-fenyletanol, ktorý bude cez silikónový membránový modul kontinuálne transportovaný do druhého bioreaktora. V ňom sa pomocou baktérií bude oxidovať na fenylacetaldehyd. Keďže vyrobený produkt je silne toxický pre mikroorganizmy a zároveň dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, pomocou ponorného extrakčného modulu sa bude z druhého bioreaktora kontinuálne odťahovať do zásobníka s extrahovadlom, v ktorom sa bude akumulovať. Úloha je riešená v rámci projektov VEGA 1/0687/16 a APVV-16-0111.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.