20. 8. 2019  20:11 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov
Názov témy anglicky: Mathematical modelling of natural aroma production in system of two membrane bioreactors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je matematické modelovanie hybridného systému na výrobu prírodných aróm (fenylacetaldehyd, kyselina fenyloctová, 2-fenyletanol) pozostávajúceho z dvoch bioreaktorov s vnorenými membránovými modulmi. V prvom reaktore bude pomocou kvasiniek prebiehať biotransformácia L-fenylalanínu na 2-fenyletanol, ktorý bude cez membránový modul kontinuálne transportovaný do druhého bioreaktora, v ktorom sa pomocou baktérií bude oxidovať na fenylacetaldehyd a kyselinu fenyloctovú. Keďže vyrobený produkt (fenylacetaldehyd) je silne toxický pre mikroorganizmy a zároveň dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, pomocou ponorného extrakčného modulu umiestneného v druhom bioreaktore sa bude kontinuálne odťahovať do zásobníka s extrahovadlom, v ktorom sa bude akumulovať. Navrhnutý systém sa porovná z hľadiska efektivity so systémom s oddelenou produkciou jednotlivých aróm. Úloha je riešená v rámci projektov VEGA 1/0687/16 a APVV-16-0111.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.