22. 10. 2019  23:08 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Materiálovo-energetická integrácia splyňovača ropných zvyškov do rafinérie
Názov témy anglicky: Material and energetic integration of vacuum residue gasifier into a refinery
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt: Ťažké ropné zvyšky po konverzných procesoch sú zvyčajne buď spaľované ako palivo na teplárni v rafinérii, resp. predávané po úprave ako palivo do (lodných) motorov. Alternatívny spôsob ich spracovania je ich splyňovanie, pričom vyrobený plyn je potrebné pomerne komplikovane čistiť, avšak dá sa z neho následne vydeliť vodík na použitie v rafinérii a zvyšný plyn použiť napríklad v paroplynovom cykle alebo v klasických parných kotloch. Cieľom práce je analyzovať okolnosti a podmienky, ktoré si vyžaduje takýto system (splyňovanie s kyslíkom? treba kyslikáreň; ako čistiť plyn, ako využiť optimálne teplo z chladenia plynu, dopad na výrobu elektrickej energie a pod.) a vlastne či niečo takéto môže byť pre rafinériu veľkým prínosom alebo skôr priveľkým investičným nákladom bez dobrej návratnosti. Návrh základnej materiálovej a tepelnej bilancie systému, návrh zariadenia/zariadení na rekuperáciu tepla.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.