24. 8. 2019  8:44 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie energetického hospodárstva a separačnej časti výrobne alkylátu
Názov témy anglicky: Modelling of energy management and purification part of Alkylate production plant
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Abstrakt: Práca bude spracúvaná v súčinnosti so SLOVNAFT, a.s.. Jej súčasťou bude zbilancovanie hlavných výrobných uzlov a zariadení pri výrobe alkylátu a návrh opatrení, aj s investičnými nákladmi, ktoré by zefektívnili výrobu. Modelovo posúdená bude možnosť zmien v uzle delenia alkylátu, izobutánu a buténov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.