27. 1. 2020  17:30 Bohuš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh procesu rekarbonizácie pitnej vody s využitím reaktora s fluidizovanou vrstvou
Název tématu anglicky: Design a process for the recarbonization of drinking water using a fluidized bed reactor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Vápnik a horčík patria k významným látkam v pitnej vode. Ich nedostatok má negatívne vplyvy na ľudské zdravie ako aj korozívne účinky na material vodojemov a distribúčnych sieti. Vzhľadom k relatívne veľkým objemom, resp. prietokom upravovanej vody, je potrebné minimalizovať dobu zdržania v rekarbonizačnom reaktore. K výhodným zariadeniam z tohto hľadiska patrí reaktor s fluidizovanou vrstvou. Cieľom projektu je navrhnúť rekarbonizačné zariadenie, ktoré bude pozostávať z rekarbonizáačný reaktor s fluidizovanou vrstvou (RRFV) polovypáleného dolomitu (PVD) a akumulačnej nádrže na prípravu koncentrovaného roztoku týchto prvkov. Esenciálne biogénne prvky vápnik a horčík sú uvoľňované reakciou s oxidom uhličitým vo vodnom prostredí a po ichzakoncentrovaní budú dávkované do distribučnej siete pitnej vody. Pri návrhu je potrebné zohľadniť kinetiku procesu a hydraulické pomery v RRFV, vrátane zmien veľkosti PVD v priebehu procesu. Na základe zohľadnenia týchto javov a interakcii bude vypracovaný matematický model procesu, ktorý umožní návrh reaktora a jeho efektívnu prevádzku. Pri vypracovaní návrhu budú využité výsledky predchádzajúceho výskumu rekarbonizačného reaktora s fludizovanou vrstvou v laboratórnom meradle.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.