14. 8. 2020  15:38 Mojmír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh procesu rekarbonizácie pitnej vody s využitím reaktora s fluidizovanou vrstvou
Názov témy anglicky:
Design a process for the recarbonization of drinking water using a fluidized bed reactor
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Vápnik a horčík patria k významným látkam v pitnej vode. Ich nedostatok má negatívne vplyvy na ľudské zdravie ako aj korozívne účinky na material vodojemov a distribúčnych sieti. Vzhľadom k relatívne veľkým objemom, resp. prietokom upravovanej vody, je potrebné minimalizovať dobu zdržania v rekarbonizačnom reaktore. K výhodným zariadeniam z tohto hľadiska patrí reaktor s fluidizovanou vrstvou. Cieľom projektu je navrhnúť rekarbonizačné zariadenie, ktoré bude pozostávať z rekarbonizáačný reaktor s fluidizovanou vrstvou (RRFV) polovypáleného dolomitu (PVD) a akumulačnej nádrže na prípravu koncentrovaného roztoku týchto prvkov. Esenciálne biogénne prvky vápnik a horčík sú uvoľňované reakciou s oxidom uhličitým vo vodnom prostredí a po ichzakoncentrovaní budú dávkované do distribučnej siete pitnej vody. Pri návrhu je potrebné zohľadniť kinetiku procesu a hydraulické pomery v RRFV, vrátane zmien veľkosti PVD v priebehu procesu. Na základe zohľadnenia týchto javov a interakcii bude vypracovaný matematický model procesu, ktorý umožní návrh reaktora a jeho efektívnu prevádzku. Pri vypracovaní návrhu budú využité výsledky predchádzajúceho výskumu rekarbonizačného reaktora s fludizovanou vrstvou v laboratórnom meradle.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.