18. 8. 2019  4:37 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Porovnanie procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení odpadových vôd
Názov témy anglicky: Comparison of processes of ozonation and adsorptive ozonation for wastewater treatment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na odstraňovanie syntetických špecifických látok, predovšetkým alkylfenolov, z odpadových vôd pomocou procesov s využitím ozónu. Práca bude obsahovať teoretické východiská k danej problematike a experimentálne stanovenie optimálnych hodnôt reakčných podmienok a kinetiky, ako i porovnanie účinností procesov ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie s využitím modifikovaných zeolitov a aktívneho uhlia pri odstraňovaní znečisťujúcich látok. Súčasťou práce bude tiež hodnotenie možných negatívnych účinkov oxidačných produktov na vodné organizmy a na mikroorganizmy aktivovaného kalu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.