21. 9. 2019  3:11 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Název tématu anglicky: Modelling of the recarbonization process by HCD in fluidized bed reactor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Téma diplomovej práce je zameraná na využitie rekarbonizácie na zlepšenie kvality pitnej vody. Problém nízkomineralizovaných pitných vôd sa dostáva do popredia, hlavne kvôli preukázaným zdravotným nevýhodám. Štúdie potvrdzujú vzťah medzi úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia a tvrdosťou vody. Tiež spôsobujú i značné ťažkosti pri úprave a distribúcii vody. Jedná sa o veľmi korozívne vody, ktoré korodujú materiál potrubí a vodojemov. Vzhľadom k relatívne veľkým objemom, resp. prietokom upravovanej vody je potrebné minimalizovať dobu zdržania v rekarbonizačnom reaktore. K výhodným zariadeniam z tohto hľadiska patrí reaktor s fluidizovanou vrstvou. Cieľom teoretickej časti je charakterizovať súčasný stav riešenia problému, postupy rekarbonizácie, ich výhody a nevýhody. Cieľom projektu je charakterizovať frakcie polovypáleného dolomitu (PVD) ako donora horčíka, sledovať vplyv rôznych podmienok procesu na jednotlivé frakcie PVD ako aj na celkový proces rekarbonizácie. Pri štúdiu možností zvyšovania efektívnosti procesu obohacovania vody vápnikom a horčíkom budú využité štatistické metódy spracovania kinetických a hydraulických meraní a postupy viacnásobnej regresnej analýzy pri určovaní najvhodnejších podmienok procesu. Výsledky experimentálneho a matematického modelovania rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou v laboratórnom meradle budú využité pre návrh poloprevádzkového reaktora.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.