21. 10. 2020  15:26 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Modelovanie procesu rekarbonizácie pomocou PVD v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Názov témy anglicky:
Modelling of the recarbonization process by HCD in fluidized bed reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt:
Téma diplomovej práce je zameraná na využitie rekarbonizácie na zlepšenie kvality pitnej vody. Problém nízkomineralizovaných pitných vôd sa dostáva do popredia, hlavne kvôli preukázaným zdravotným nevýhodám. Štúdie potvrdzujú vzťah medzi úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia a tvrdosťou vody. Tiež spôsobujú i značné ťažkosti pri úprave a distribúcii vody. Jedná sa o veľmi korozívne vody, ktoré korodujú materiál potrubí a vodojemov. Vzhľadom k relatívne veľkým objemom, resp. prietokom upravovanej vody je potrebné minimalizovať dobu zdržania v rekarbonizačnom reaktore. K výhodným zariadeniam z tohto hľadiska patrí reaktor s fluidizovanou vrstvou. Cieľom teoretickej časti je charakterizovať súčasný stav riešenia problému, postupy rekarbonizácie, ich výhody a nevýhody. Cieľom projektu je charakterizovať frakcie polovypáleného dolomitu (PVD) ako donora horčíka, sledovať vplyv rôznych podmienok procesu na jednotlivé frakcie PVD ako aj na celkový proces rekarbonizácie. Pri štúdiu možností zvyšovania efektívnosti procesu obohacovania vody vápnikom a horčíkom budú využité štatistické metódy spracovania kinetických a hydraulických meraní a postupy viacnásobnej regresnej analýzy pri určovaní najvhodnejších podmienok procesu. Výsledky experimentálneho a matematického modelovania rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvou v laboratórnom meradle budú využité pre návrh poloprevádzkového reaktora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.