Oct 18, 2019   1:47 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Title of topic in English: Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption In a Fluidized Bed Reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Kontaminácia pitnej vody arzénom ohrozuje viac ako 150 miliónov ľudí na celom svete. Silné epidemiologické dôkazy o karcinogenite a genotoxicite arzénu prinútili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v roku 1993 znížiť najvyššiu medznú hodnotu koncentrácie arzénu v pitnej vode na 10 µg/l. Mnohé štúdie dokazujú, že odstránenie arzénu z pitných vôd môže byť jedinou účinnou možnosťou na minimalizáciu ohrozenia ľudského zdravia. Cieľom teoretickej časti bude charakterizovať základnú chémiu arzénu, jeho výskyt a mobilizáciu v pitných vodách a zhodnotiť súčasné postupy odstraňovania arzénu z pitných vôd so zreteľom na adsorpčné procesy. Experimentálna časť práce bude zameraná na porovnanie účinnosti adsorpcie arzénu na vybrané sorpčné materiály (aktívne uhlie, modifikovaný zeolit, oxid a hydroxid železitý, aktivovaná alumina, aktivovaný kal, ...). Zároveň v laboratórnych podmienkach bude syntetizovaný vlastný sorpčný materiál a jeho adsorpčné vlastnosti sa porovnajú s komerčne dostupnými materiálmi. Pre najefektívnejší sa opíše kinetika a termodynamika adsorpcie arzénu, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť. V konečnom dôsledku dôjde k nábehu reaktora s fluidizovanou vrstvou, pričom sa určí kinetika procesu, porovná sa nehybná a fluidizovaná vrstva a dlhodobo bude sledovaná prevádzka tohto reaktora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.