19. 11. 2019  10:58 Alžbeta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Název tématu anglicky: Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption In a Fluidized Bed Reactor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Kontaminácia pitnej vody arzénom ohrozuje viac ako 150 miliónov ľudí na celom svete. Silné epidemiologické dôkazy o karcinogenite a genotoxicite arzénu prinútili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v roku 1993 znížiť najvyššiu medznú hodnotu koncentrácie arzénu v pitnej vode na 10 µg/l. Mnohé štúdie dokazujú, že odstránenie arzénu z pitných vôd môže byť jedinou účinnou možnosťou na minimalizáciu ohrozenia ľudského zdravia. Cieľom teoretickej časti bude charakterizovať základnú chémiu arzénu, jeho výskyt a mobilizáciu v pitných vodách a zhodnotiť súčasné postupy odstraňovania arzénu z pitných vôd so zreteľom na adsorpčné procesy. Experimentálna časť práce bude zameraná na porovnanie účinnosti adsorpcie arzénu na vybrané sorpčné materiály (aktívne uhlie, modifikovaný zeolit, oxid a hydroxid železitý, aktivovaná alumina, aktivovaný kal, ...). Zároveň v laboratórnych podmienkach bude syntetizovaný vlastný sorpčný materiál a jeho adsorpčné vlastnosti sa porovnajú s komerčne dostupnými materiálmi. Pre najefektívnejší sa opíše kinetika a termodynamika adsorpcie arzénu, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť. V konečnom dôsledku dôjde k nábehu reaktora s fluidizovanou vrstvou, pričom sa určí kinetika procesu, porovná sa nehybná a fluidizovaná vrstva a dlhodobo bude sledovaná prevádzka tohto reaktora.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.