22. 11. 2019  18:15 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Názov témy anglicky: Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption In a Fluidized Bed Reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Kontaminácia pitnej vody arzénom ohrozuje viac ako 150 miliónov ľudí na celom svete. Silné epidemiologické dôkazy o karcinogenite a genotoxicite arzénu prinútili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v roku 1993 znížiť najvyššiu medznú hodnotu koncentrácie arzénu v pitnej vode na 10 µg/l. Mnohé štúdie dokazujú, že odstránenie arzénu z pitných vôd môže byť jedinou účinnou možnosťou na minimalizáciu ohrozenia ľudského zdravia. Cieľom teoretickej časti bude charakterizovať základnú chémiu arzénu, jeho výskyt a mobilizáciu v pitných vodách a zhodnotiť súčasné postupy odstraňovania arzénu z pitných vôd so zreteľom na adsorpčné procesy. Experimentálna časť práce bude zameraná na porovnanie účinnosti adsorpcie arzénu na vybrané sorpčné materiály (aktívne uhlie, modifikovaný zeolit, oxid a hydroxid železitý, aktivovaná alumina, aktivovaný kal, ...). Zároveň v laboratórnych podmienkach bude syntetizovaný vlastný sorpčný materiál a jeho adsorpčné vlastnosti sa porovnajú s komerčne dostupnými materiálmi. Pre najefektívnejší sa opíše kinetika a termodynamika adsorpcie arzénu, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť. V konečnom dôsledku dôjde k nábehu reaktora s fluidizovanou vrstvou, pričom sa určí kinetika procesu, porovná sa nehybná a fluidizovaná vrstva a dlhodobo bude sledovaná prevádzka tohto reaktora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.