20. 9. 2019  18:48 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Název tématu anglicky: Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption In a Fluidized Bed Reactor
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Kontaminácia pitnej vody arzénom ohrozuje viac ako 150 miliónov ľudí na celom svete. Silné epidemiologické dôkazy o karcinogenite a genotoxicite arzénu prinútili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v roku 1993 znížiť najvyššiu medznú hodnotu koncentrácie arzénu v pitnej vode na 10 µg/l. Mnohé štúdie dokazujú, že odstránenie arzénu z pitných vôd môže byť jedinou účinnou možnosťou na minimalizáciu ohrozenia ľudského zdravia. Cieľom teoretickej časti bude charakterizovať základnú chémiu arzénu, jeho výskyt a mobilizáciu v pitných vodách a zhodnotiť súčasné postupy odstraňovania arzénu z pitných vôd so zreteľom na adsorpčné procesy. Experimentálna časť práce bude zameraná na porovnanie účinnosti adsorpcie arzénu na vybrané sorpčné materiály (aktívne uhlie, modifikovaný zeolit, oxid a hydroxid železitý, aktivovaná alumina, aktivovaný kal, ...). Zároveň v laboratórnych podmienkach bude syntetizovaný vlastný sorpčný materiál a jeho adsorpčné vlastnosti sa porovnajú s komerčne dostupnými materiálmi. Pre najefektívnejší sa opíše kinetika a termodynamika adsorpcie arzénu, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť. V konečnom dôsledku dôjde k nábehu reaktora s fluidizovanou vrstvou, pričom sa určí kinetika procesu, porovná sa nehybná a fluidizovaná vrstva a dlhodobo bude sledovaná prevádzka tohto reaktora.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.