23. 8. 2019  19:37 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Odstraňovanie arzénu z pitných vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvou
Názov témy anglicky: Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption In a Fluidized Bed Reactor
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Kontaminácia pitnej vody arzénom ohrozuje viac ako 150 miliónov ľudí na celom svete. Silné epidemiologické dôkazy o karcinogenite a genotoxicite arzénu prinútili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v roku 1993 znížiť najvyššiu medznú hodnotu koncentrácie arzénu v pitnej vode na 10 µg/l. Mnohé štúdie dokazujú, že odstránenie arzénu z pitných vôd môže byť jedinou účinnou možnosťou na minimalizáciu ohrozenia ľudského zdravia. Cieľom teoretickej časti bude charakterizovať základnú chémiu arzénu, jeho výskyt a mobilizáciu v pitných vodách a zhodnotiť súčasné postupy odstraňovania arzénu z pitných vôd so zreteľom na adsorpčné procesy. Experimentálna časť práce bude zameraná na porovnanie účinnosti adsorpcie arzénu na vybrané sorpčné materiály (aktívne uhlie, modifikovaný zeolit, oxid a hydroxid železitý, aktivovaná alumina, aktivovaný kal, ...). Zároveň v laboratórnych podmienkach bude syntetizovaný vlastný sorpčný materiál a jeho adsorpčné vlastnosti sa porovnajú s komerčne dostupnými materiálmi. Pre najefektívnejší sa opíše kinetika a termodynamika adsorpcie arzénu, bude skúmaná možnosť jeho regenerácie a bude študovaný aj vplyv vybraných prevádzkových podmienok na jeho adsorpčnú schopnosť. V konečnom dôsledku dôjde k nábehu reaktora s fluidizovanou vrstvou, pričom sa určí kinetika procesu, porovná sa nehybná a fluidizovaná vrstva a dlhodobo bude sledovaná prevádzka tohto reaktora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.