Oct 15, 2019   1:29 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh a testovanie reaktora s fluidizovanou vrstvou pri degradácii vybraných pesticídov
Title of topic in English: Designing and testing of fluidized bed reactor to degrade selected pesticides
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Reaktory s fluidizovanou vrstvou sú v oblasti chemického priemyslu a biologických procesov čistenia odpadových vôd a spracovania kalov využívané už takmer celé storočie. Vďaka maximálnej ploche medzifázového rozhrania tuhých častíc udržiavaných vo vznose prúdiacou tekutinou je zabezpečený veľmi dobrý kontakt medzi tuhou a kvapalnou, resp. plynnou fázou. Toto sa premieta do výrazného zvýšenia objemovej rýchlosti reakcii, zníženiu reakčného času, resp. zmenšeniu potrebného reakčného objemu. Chemická a biochemická degradácia pesticídov je vysoko aktuálna téma, keďže nedávne analýzy preukázali prítomnosť pesticídov v povrchových, ale aj podzemných vodách. Ozón je silné a účinné oxidačné činidlo a v kombinácii s reaktorom s fluidizovanou vrstvou predstavuje vhodnú alternatívu v porovnaní s klasickými postupmi, resp. aplikovanými reaktormi. Kombinácia chemických a biologické procesov je výhodná z hľadiska znížovania prevádzkových nákladov ako aj detoxikácie produktov degradačných chemických procesov. Náplňou experimentálnej časti je opis hydraulických podmienok v reaktore, skúmanie degradačných procesov svyužitím ozónu, výskum kinetiky procesov degradácie, transformácie, biologickej rozložiteľnosti študovaných látok a detoxikácie a detoxikácie produktov chemických degradačných procesov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.