24. 8. 2019  21:59 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a testovanie reaktora s fluidizovanou vrstvou pri degradácii vybraných pesticídov
Názov témy anglicky: Designing and testing of fluidized bed reactor to degrade selected pesticides
Stav témy: schválené (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Reaktory s fluidizovanou vrstvou sú v oblasti chemického priemyslu a biologických procesov čistenia odpadových vôd a spracovania kalov využívané už takmer celé storočie. Vďaka maximálnej ploche medzifázového rozhrania tuhých častíc udržiavaných vo vznose prúdiacou tekutinou je zabezpečený veľmi dobrý kontakt medzi tuhou a kvapalnou, resp. plynnou fázou. Toto sa premieta do výrazného zvýšenia objemovej rýchlosti reakcii, zníženiu reakčného času, resp. zmenšeniu potrebného reakčného objemu. Chemická a biochemická degradácia pesticídov je vysoko aktuálna téma, keďže nedávne analýzy preukázali prítomnosť pesticídov v povrchových, ale aj podzemných vodách. Ozón je silné a účinné oxidačné činidlo a v kombinácii s reaktorom s fluidizovanou vrstvou predstavuje vhodnú alternatívu v porovnaní s klasickými postupmi, resp. aplikovanými reaktormi. Kombinácia chemických a biologické procesov je výhodná z hľadiska znížovania prevádzkových nákladov ako aj detoxikácie produktov degradačných chemických procesov. Náplňou experimentálnej časti je opis hydraulických podmienok v reaktore, skúmanie degradačných procesov svyužitím ozónu, výskum kinetiky procesov degradácie, transformácie, biologickej rozložiteľnosti študovaných látok a detoxikácie a detoxikácie produktov chemických degradačných procesov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BIOPOT biotechnológia a potravinárska technológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.