Oct 22, 2020   11:59 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Elektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre IV. Generáciu jadrových reaktorov
Title of topic in English:
Electrochemical study of corrosion of materials suitable for the IV. Generation of nuclear reactors
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Ing. Marta Ambrová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Fluoridové taveniny majú vhodné fyzikálno-chemické vlastnosti a stabilitu pri vysokých teplotách, čo ich predurčuje na použitie ako teplonosného média v novej generácii jadrových reaktorov (Generation IV.), ako aj pri prepracovaní vyhoreného jadrového paliva. V takýchto MSR-reaktoroch (Molten Salt Reactors), fluoridové taveniny slúžia ako palivo alebo chladiace médium. Ich prednosťou je, že sú vhodné aj pre termochemickú výrobu vodíka. Problémom ich použitia pri vysokých teplotách je však korózia konštrukčných materiálov reaktora. Preto je výskum korózie potenciálnych materiálov vo fluoridových taveninách kľúčovou úlohou. Úlohou tohto projektu je sumarizácia doterajších poznatkov z oblasti elektrochemického výskumu korózie super-zliatin vhodných pre budúce aplikácie v jadrových reaktoroch tzv. IV. Generácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFT43403_4B Physical education