Sep 17, 2019   10:46 a.m. Olympia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
Title of topic in English: Mathematical Modelling of Vapour Cloud Explosion Consequences
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Summary: Výskumný projekt bude zameraný na možnosti využitia existujúcich modelov výbuchov plynných zmesi v procese kvalitatívneho hodnotenia rizík. Študent vykoná literárnu rešerš a zvolí optimálne matematické modely. Následne bude zostrojený softvérový systém schopný vypočítať následky výbuchov plynných zmesi, odhadnutie množstva horľavej látky medzi hornou a dolnou medzou výbušnosti. Softvér by mal byť schopný určiť zóny zasiahnuté disperziou horľavej látky , určiť tlakové profily spôsobené detonáciou a vyhodnotiť ich dopad na človeka prípadne budovy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHEI Chemical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.