23. 8. 2019  2:32 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
Názov témy anglicky: Mathematical Modelling of Vapour Cloud Explosion Consequences
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Labovský, PhD.
Abstrakt: Výskumný projekt bude zameraný na možnosti využitia existujúcich modelov výbuchov plynných zmesi v procese kvalitatívneho hodnotenia rizík. Študent vykoná literárnu rešerš a zvolí optimálne matematické modely. Následne bude zostrojený softvérový systém schopný vypočítať následky výbuchov plynných zmesi, odhadnutie množstva horľavej látky medzi hornou a dolnou medzou výbušnosti. Softvér by mal byť schopný určiť zóny zasiahnuté disperziou horľavej látky , určiť tlakové profily spôsobené detonáciou a vyhodnotiť ich dopad na človeka prípadne budovy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.