24. 8. 2019  9:39 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza a bilancovanie jednotkových operácií pri výrobe parenterálnych liekov
Názov témy anglicky: Analysis and Balancing of Unit Operations of Parenterals
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude sumarizácia materiálových a energetických bilancií jednotkových operácií výroby aseptických (lyofilizovaných) liekov a experimentálne štúdium nehomogénnej lyofilizácie. Pri riešení sa budú kombinovať nasledovné metódy: 1. Experimentálne štúdium a kvantifikácia nehomogénnej rýchlosti sušenia spôsobenej prestupom tepla cez steny lyofilizátora. Základnou metódou štúdia budú tzv. sublimačné testy, pri ktorých sa gravimetricky vyhodnocuje množstvo odsublimovanej vody v rôznych liekovkách v lyofilizátore. Experimentálna práca sa bude robiť čiastočne na lyofilizátore Edwards ÚchEI ale hlavne na lyofilizátore Christ 10-2D firmy Hameln, RDS v Modre. 2. Matematické bilancovanie kľúčových jednotkových operácií. Hlavným cieľom bude vytvorenie materiálových a energetických bilancií jednotkových operácií (kryštalizácia, rozpúšťanie, sterilizačná filtrácia a lyofilizácia) a ich aplikácia pre analýzu reálneho výrobného procesu. Ďalším cieľom bude spojenie bilancií jednotkových operácií a vytvorenie uceleného bilančného modelu výroby aseptických liekov. Matematické modely budú vyvinuté na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva FChPT v Bratislave.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.