14. 10. 2019  4:21 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv viacnásobných opráv na mechanické vlastnosti zvarových spojov ocelí používaných vo firme STAKOTRA MANUFACTURING
Názov témy anglicky: Influence of multiple repairs on the mechanical properties of the steel weld joints used by STAKOTRA MANUFACTURING
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Abstrakt: Cieľom práce je zistiť vplyv viacnásobných opráv zvarových spojov na ich mechanické vlastnosti. Stanovenie vhodného technologického postupu opráv, aby nedošlo k nežiaducej degradácií vlastností zvarového spoja, materiálu a bola zachovaná spôsobilosť z hľadiska požiadaviek na dynamicky zaťažované oceľové konštrukcie. Materiály, metódy a podmienky budú reprezentovať vybraté typické pre firmu STAKOTRA. Materiály budú predstavovať konštrukčné ocele S355J2H, S355J2+N a termomechanicky spracované ocele S420MC. Zváranie a opravy budú realizované metódou MAG a TIG. Hodnotenie vzoriek bude vykonané mechanickými skúškami a metalografiou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZASM zváranie a spájanie materiálov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.