25. 8. 2019  5:11 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Identifikácia látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica
Názov témy anglicky: Identification of Compounds Isolated in the Phytochemical Screening of Quercus pontica
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Šoral, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Šoral, PhD.
Abstrakt: Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) patrí spolu s hmotnostnou spektrometriou a RTG difrakčnou analýzou medzi najdôležitejšie a najsilnejšie metódy analýzy štruktúr organických látok. Za rozmachom NMR ako metodiky vhodnej na analýzu zložitých štruktúr stálo zdokonalenie výpočtovej techniky a elektroniky, a taktiež vyvinutie tzv. viacrozmerných korelačných NMR spektier. Tieto spektrá umožňujú priamo získať informáciu o väzbovej alebo priestorovej blízkosti jednotlivých atómov v molekule. Chemické látky izolované z rastlín počas fytochemického skríningu patria medzi časté predmety analýzy - po zistení biologickej aktivity extraktov, chromatografických frakcií a izolovaných chemických látok je kvôli výpovednej hodnote takýchto štúdií podstatné zistiť štruktúru látok zodpovedných za túto aktivitu. Študent bude konfrontovaný so sériou látok, ktorá bola izolovaná z rastliny Quercus pontica pomocou separačných procesov s bioesejou ako primárnou detekciou. Úlohou študenta bude oboznámiť sa s princípmi a meraním 2D NMR experimentov a s vyhodnocovaním 2D NMR spektier (COSY, HSQC, HMBC, NOESY, ...). Nadobudnuté vedomosti študent využije na posúdenie vhodnosti spomínaných vzoriek na 2D NMR štruktúrnu analýzu, na výber vhodných 2D metodík na analýzu a na samotnú identifikáciu látok v daných vzorkách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia-- nezadané --
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.