26. 8. 2019  5:14 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza bočných produktov Clauson-Kaasovej reakcie
Názov témy anglicky: Analysis of By-Products of the Clauson-Kaas Reaction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Šoral, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Šoral, PhD.
Abstrakt: V rámci nedávnej štúdie publikovanej v časopise Journal of Molecular Structure (DOI: 10.1016/j.molstruc.2018.04.034) bol popísany objav neočakávanej tvorby pyrazoloazepínov zo substituovaných 5-aminopyrazolov v podmienkach Clauson-Kaasovej reakcie. Študent sa pokúsi zistiť reakčné podmienky pre substrát 3,5-dimetoxyanilín, pri ktorých by vznikalo dostatočné množstvo príslušného sfúzovaného 6,7-bicyklického derivátu na jeho štruktúrnu analýzu. Za týmto účelom študent využije základný 1H NMR monitoring reakcie uskutočnenej v spektometri a mimo neho; a 2D NMR experimenty merané z reakčnej zmesi po ukončení reakcie. Študent sa v rámci možností kvôli mechanistickým dôvodom pokúsi identifikovať ďalšie bočné produkty reakcie a medziprodukty.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-FCH fyzikálna chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.