16. 10. 2019  14:20 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Finančno-ekonomická analýza ako nástroj riadenia výkonnosti podniku
Názov témy anglicky: Financial-economic analysis as a tool for managing business performance
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Abstrakt: Rast výkonnosti podniku ako faktor rastu jeho trvalo udržateľného rozvoja. Teoretické aspekty finančno-ekonomickej analýzy, ako nastroja riadenia výkonnosti podniku. Charakteristika vybranej spoločnosti. Analýza súvahy, výkazu ziskov a strát, výkazu cash flow. Horizontálna a vertikálna analýza vybraných položiek majetku a finančných zdrojov, výnosov a nákladov, výsledku hospodárenia, cash flow. Analýza pomerových ukazovateľov, analýza sústav ukazovateľov. Faktorová analýza ukazovateľov rentability. Hodnotenie finančného potenciálu podniku. Analýza moderných ukazovateľov výkonnosti. Analýza „ex ante“. Cieľom práce je finančná analýza vybraného podniku a vypracovanie návrhu opatrení pre rast jeho výkonnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.