17. 6. 2019  19:15 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ekonomická efektívnosť investičných projektov podniku
Názov témy anglicky: Economic efficiency of investment projects of the enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Abstrakt: Definovanie a význam investícií pre rozvoj podniku. Klasifikácia investícií. Fázy investičného projektu. Základné vstupné údaje pre výpočet ekonomickej efektívnosti investičného projektu: peňažné toky, náklady kapitálu, požadovaná miera výnosu, doba životnosti projektu. Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií. Riziko investičných projektov. Analýza investičnej činnosti vybraného podniku. Hodnotenie ekonomickej efektívnosti alternatívnych investičných projektov podniku. Analýza citlivosti investičných projektov na rizikové faktory. Cieľom bakalárskej práce je hodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraných investičných projektov podniku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.