Oct 20, 2019   2:23 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Počítačové simulovanie monooxygenáz rozkladajúcich odolné polysacharidy
Title of topic in English: Computer simulation of lytic polysaccharide monooxygenases
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Poliak, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Poliak, PhD.
Summary: Celulóza a chitín predstavujú jeden z najrozšírenejších stavebných zložiek biomasy, ale zároveň sa vyznačujú aj vysokou chemickou stabilitou a nerozpustnosťou. Ich využitie ako obnoviteľných zdrojov v produkcii biopalív a chémii šetrnej k životnému prostrediu je preto veľkou výzvou. Vysoká nepoddajnosť týchto makromolekúl sa skrýva v pevnej beta-glykozidovej väzbe medzi glukózovými jednotkami. Monooxygenázy z niektorých húb a baktérií preukázali schopnosť jej efektívneho štiepenia pomocou atómu medi koordinovaného v ich aktívnom centre. Mechanizmus tohto rozkladu a variabilita aktivity rôznych monooxygenáz na molekulárnej úrovni dosiaľ neboli celkom objasnené. Zameraním tejto práce je preto štúdium vybraných monooxygenáz, ich štruktúry a vlastností metódami kvantovej chémie a molekulovej mechaniky. Téma nevyžaduje prácu v laboratóriu a je vhodná pre študentov s kladným vzťahom k počítačom. Študent si v rámci vypracovania tejto bakalárskej práce osvojí techniky modelovania molekúl, spozná možnosti výpočtovej chémie a naučí sa pracovať v linuxových operačných systémoch.



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.