22. 8. 2019  7:31 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Produkcia chirálnych laktónov s celobunkovým katalyzátorom
Názov témy anglicky: Production of Chiral Lactones with Whole Cell Catalyst
Stav témy: schválené (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Viera Illeová, PhD.
Abstrakt: Cieľom DP je vyšetrovanie inaktivácie enzýmu cyklohexanón monooxygenázy (CHMO). Tento enzým v bunkách E.coli katalyzuje oxidáciu cyklických ketónov na chirálne laktóny používané ako liečivá. Budú sa merať jednoduché priebehové krivky s rôznou začiatočnou koncentráciou substrátu (ketónu) a buniek (katalyzátora). Bude sa sledovať aj vratnosť inaktivácie produktom. Keďže ide o dvoj substrátovú reakciu kde vystupuje ako druhý reaktant kyslík, súčasťou práce bude aj meranie vplyvu procesných parametrov (prietok vzduchu, otáčky a typ miešadla) na objemový koeficient prestupu kyslíka( kLa). Práca je súčasťou bežiaceho projektu APVV-14-0394.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-CHEI chemické inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.