26. 8. 2019  9:57 Samuel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Duálna kvalita potravín
Názov témy anglicky: Dual food quality
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie - ÚPV FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Abstrakt: Za duálnu kvalitu potravín sa považuje, ak a) sú zmenené jeho organoleptické vlastnosti charakteristické pre deklarovaný druh mäsa b) sa mäso získalo alebo upravilo neprípustným spôsobom alebo ošetrilo s cieľom zakrývať jeho narušené organoleptické vlastnosti, c) sa mäso, okrem vychladenia alebo zmrazenia podrobilo inému zásahu s cieľom predĺžiť jeho trvanlivosť, bez toho, aby bola táto skutočnosť deklarovaná, alebo ak ide o neprípustný zásah, d) sa nesprávne uvádza označenie druhu alebo jeho časti, alebo ak je úprava mäsa označená neúplne, nepravdivo alebo spôsob označenia uvádza spotrebiteľa do omylu, e) sa použilo mäso z iných druhov zvierat, ako sú jatočné zvieratá podľa § 3 ods. 1, alebo zvieratá z neprípustných druhov „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 152/1995 Z.z. o potravinách definuje falšované potraviny ako potraviny, ktorých vzhľad, chuť, zloženie alebo iné znaky sa zmenili tak, že sa znížila ich hodnota a ktoré sa spotrebiteľovi ponúkajú ako plnohodnotné pod zvyčajným alebo iným klamlivým spôsobom.“ (Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-POVYKO potraviny, výživa, kozmetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.