Sep 20, 2019   6:38 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Food Science and Nutrition (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Duálna kvalita potravín
Title of topic in English: Dual food quality
State of topic: approved (doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Food Technology - IFSN FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Summary: Za duálnu kvalitu potravín sa považuje, ak a) sú zmenené jeho organoleptické vlastnosti charakteristické pre deklarovaný druh mäsa b) sa mäso získalo alebo upravilo neprípustným spôsobom alebo ošetrilo s cieľom zakrývať jeho narušené organoleptické vlastnosti, c) sa mäso, okrem vychladenia alebo zmrazenia podrobilo inému zásahu s cieľom predĺžiť jeho trvanlivosť, bez toho, aby bola táto skutočnosť deklarovaná, alebo ak ide o neprípustný zásah, d) sa nesprávne uvádza označenie druhu alebo jeho časti, alebo ak je úprava mäsa označená neúplne, nepravdivo alebo spôsob označenia uvádza spotrebiteľa do omylu, e) sa použilo mäso z iných druhov zvierat, ako sú jatočné zvieratá podľa § 3 ods. 1, alebo zvieratá z neprípustných druhov „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 152/1995 Z.z. o potravinách definuje falšované potraviny ako potraviny, ktorých vzhľad, chuť, zloženie alebo iné znaky sa zmenili tak, že sa znížila ich hodnota a ktoré sa spotrebiteľovi ponúkajú ako plnohodnotné pod zvyčajným alebo iným klamlivým spôsobom.“ (Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-POVYKO Food, Nutrition, Cosmetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.