Sep 22, 2019   5:58 a.m. Móric
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Inorganic Chemistry, Technology and Materials (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Termodynamická charakteristika kyslých kryolitových systémov
Title of topic in English: Thermodynamic characterization of acid kryolite systems
State of topic: approved (prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Inorganic Technology - IICTM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Emília Kubiňáková, PhD.
Summary: Meranie elektromotorického napätia v taveninových systémoch sa používa na popis ich termodynamických vlastností za rovnováhy (najmä získanie aktivít). Materiál elektród možno rozdeliť do troch skupín. Prvou skupinou sú elektródy vylučujúce plyn, druhou skupinou sú oxidové elektródy a poslednú skupinu predstavujú kovové elektródy na báze kvapalného hliníka alebo jeho zliatin. V predkladanej práci bude funkciu referenčnej elektródy zastávať kovová elektróda vo forme tekutého hliníka. Samotné merania elektromotorického napätia článku sa budú realizovať za rovnovážneho stavu v elektrolytoch s rôznym pomerom NaF:AlF3 (pri rôznych mólových pomeroch, MR).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-CHTI Chemical Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.